Category Archives: O TUTW


Zarząd

  Pluskota A   dr Anna Pluskota  •  Prezes Zarządu

 K. Lenska   Krystyna Lenska •  Wiceprezes ds organizacyjnych

Krystyna Kuras - wiceprezes ds programowych   Krystyna Kuras  • 
Wiceprezes ds programowych

DSCN5360   Hanna Osińska  •  Sekretarz

MARIANNA   Marianna Fordońska •  Skarbnik


WOJ 1010  
 Wojciech Buss  •  Członek   (prowadzenie strony internetowej)
 
DSCN3299   Maria Nowakowska • Członek

Zofia Walkowska new   Zofia Walkowska  •  Członek

Teresa Wasilewska new   Teresa Wasilewska  •  Członek

K. Wójcik kopia   Krystyna Wójcik  •  Członek

Statut Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Statut

Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Toruniu, zwane dalej w skrócie TUTW, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, które nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 2

TUTW jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiada osobowość prawną.

§ 3

1. Siedzibą TUTW jest miasto Toruń.
2. Terenem działania TUTW jest województwo kujawsko-pomorskie.
3. Czas trwania TUTW jest nieograniczony.

§ 4

TUTW współpracuje, w zakresie naukowym i organizacyjnym z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu na mocy zawartego porozumienia.

§ 5

1. TUTW prowadzi działalność statutową na rzecz swoich członków opartą na pracy społecznej.
2. Do prowadzenia szczególnego zakresu prac TUTW może zatrudniać pracowników i wolontariuszy.

§ 6

1. TUTW może używać odznak, pieczęci i emblematów na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
2. TUTW ma prawo wydawania legitymacji członkowskich

Rozdział II
Cele i środki działania TUTW

§ 7

Celem TUTW jest:

1. Prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo-turystycznej dla osób starszych i niepełnosprawnych.

2. Włączanie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej.
3. Dążenie do podnoszenia poziomu intelektualnego i komfortu życia ludzi starszych poprzez wszechstronną aktywizację społeczną.
4. Upowszechnianie wiedzy gerontologicznej.
5. Szerzenie współpracy między uniwersytetami trzeciego wieku w kraju i za granicą.
6. Podejmowanie działań rehabilitacyjnych i profilaktycznych dla starszych osób niepełnosprawnych.

§ 8

TUTW realizuje swoje cele przez:
1.
Prowadzenie wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych oraz zajęć w zespołach twórczych i sekcjach tematycznych.
2. Organizowanie wycieczek i innych form działalności turystyczno- krajoznawczej.
3. Prowadzenie zajęć ruchowych i rehabilitację zdrowotną.
4. Prowadzenie działalności informacyjnej, oświatowej i wydawniczej.
5. Organizowanie konferencji i sesji naukowych oraz szkoleń i spotkań tematycznych.
6. Współdziałanie z organami samorządowymi i instytucjami zajmującymi się problematyką osób w trzecim wieku.
7. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi w celu realizacji zadań na rzecz osób w trzecim wieku.

8. Udział w badaniach naukowych, zwłaszcza z zakresu gerontologii, geriatrii, socjologii, psychologii i pedagogiki.
9. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów TUTW.

Rozdział III
Prawa i obowiązki członków

§ 9

1. Członkowie TUTW dzielą się na:
                a. Członków zwyczajnych.
                b. Członków honorowych.
                c. Członków wspierających.
2. Członkiem zwyczajnym może być obywatel Polski zamieszkały na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego w wieku emerytalnym, przedemerytalnym i nie pozbawiony praw publicznych.
3. Maksymalna liczba członków zwyczajnych uzależniona jest od możliwości organizacyjnych i lokalowych TUTW, które określa Zarząd.
4. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w realizacji celów TUTW.

5. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna, która zadeklaruje określone świadczenia materialne lub rzeczowe na rzecz TUTW. Członkowie wspierający mogą brać udział w działaniach TUTW osobiście lub przez upełnomocnionego przedstawiciela.

§ 10

1. Osoba ubiegająca się o członkostwo zwyczajne składa Zarządowi deklarację przystąpienia do stowarzyszenia oraz wpłaca wpisowe i roczną składkę członkowską.

2. Osoba fizyczna i prawna ubiegająca się o członkostwo wspierające składa Zarządowi pisemne oświadczenie woli oraz ustala z Zarządem formę i rodzaj wspierania stowarzyszenia.

3. Członkostwo honorowe nadawane jest uchwałą walnego zebrania członków na wniosek Zarządu.

§ 11

1. Członkowie zwyczajni TUTW zobowiązani są do:
a. Uczestnictwa w realizacji celów TUTW zmierzającego do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania TUTW.

                b. Przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów TUTW.
c. Regularnego opłacania składek.
d. Regulowania innych obowiązujących świadczeń zgodnie z uchwałami podjętymi przez Zarząd.

2.Członkowie zwyczajni TUTW mają prawo do:
a. Korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego.
b. Brania udziału we wszystkich formach działalności TUTW.
c. Wnioskowania w sprawach dotyczących celów i środków działania TUTW.
d. Posiadania legitymacji członkowskiej TUTW.

3. Członkowie honorowi TUTW korzystają ze wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym, a ponadto zwolnieni są z opłacania składki członkowskiej.

4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym.
Udział w działaniach TUTW członków wspierających określa § 9 pkt. 5.

§ 12

Ustanie członkostwa w TUTW następuje przez:
1. Skreślenie z listy członków.
2. Wykluczenie z TUTW.

§ 13

1. Skreślenie z listy członków TUTW następuje w przypadku:
a. Pisemnej rezygnacji z członkostwa złożonej Zarządowi.
b. Śmierci członka.

2. Wykluczenie z TUTW następuje uchwałą Zarządu w przypadku:
a. Działalności sprzecznej z postanowieniami statutu oraz uchwałami organów TUTW.
b. Zalegania z opłatą składki członkowskiej przez 1 (jeden) rok akademicki bez podania usprawiedliwienia.
c. Utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.
3. Zarząd na wniosek zainteresowanego członka TUTW w przypadku jego długotrwałej choroby, wyjazdu lub innych okoliczności o charakterze osobistym może zawiesić członka TUTW w jego prawach i obowiązkach na okres nie dłuższy niż 1 rok.
4. Ustanie członkostwa wspierającego w TUTW następuje przez:
a. Dobrowolne wystąpienie ze stowarzyszenia.
b. Zaprzestanie działalności wspierającej.
c. Utratę osobowości prawnej.
d. Śmierć członka będącego osobą fizyczną.

§ 14

1. Od uchwały Zarządu o skreśleniu bądź wykluczeniu z TUTW, członkowi w ciągu 30 dni przysługuje prawo odwołania się do walnego zebrania członków. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym zwyczajnym walnym zebraniu członków.
2. Uchwała walnego zebrania członków w sprawie wykluczenia bądź skreślenia jest ostateczna.

Rozdział IV
Organa TUTW

§ 15

1. Organami TUTW są:
a. Walne zebranie członków.
b. Zarząd.
c. Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja organów władzy TUTW trwa 3 (trzy) lata.
3. Wybór do organów władzy odbywa się w głosowaniu jawnym.
4. Zarząd może powołać Radę Programową, jako organ doradczy określając jej skład oraz zakres działania.

§ 16

1. Najwyższym organem władzy TUTW jest walne zebranie członków, które może być zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
2. Zwyczajne walne zebranie członków zwołuje Zarząd, co najmniej raz w roku jako zebranie sprawozdawcze, a raz na trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze. Zawiadamiając wszystkich członków o jego terminie, miejscu i porządku obrad na 14 dni przed datą zebrania poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie stowarzyszenia.
3. Walne zebranie członków jest ważne gdy uczestniczy w nim co najmniej 10% ogółu członków TUTW.
a. W przypadku braku wymaganego minimum 10 % ogółu członków TUTW zwołuje się Walne zebranie członków w drugim terminie, tego samego dnia, po upływie 15 minut. Zebranie w drugim terminie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na zebraniu członków TUTW.

4. Uchwały walnego zebrania członków zapadają zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu.
5. Nadzwyczajne walne zebranie członków zwołuje Zarząd:
a. Z własnej inicjatywy.
b. Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej.
c. Na pisemny wniosek co najmniej ¼ liczby członków zwyczajnych TUTW, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku lub podjęcia uchwały w tym przedmiocie.

§ 17

1. Do kompetencji walnego zebrania członków należy:
a. Wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
b. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
c. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
d. Nadawanie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu.
e. Uchwalanie regulaminu obrad walnego zebrania członków.
f. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków TUTW.
g. Uchwalanie zmian Statutu.
h. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania się TUTW.
2. W walnym zebraniu członków biorą udział:
a. Członkowie zwyczajni i honorowi z głosem stanowiącym.
b. Członkowie wspierający i zaproszeni goście z głosem doradczym.

§ 18

1. W skład Zarządu wchodzi od 5/pięciu/ do 10/dziesięciu/ osób, nie więcej jednak niż 10 osób. Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu wybiera Prezydium Zarządu w składzie: Prezes, 2 Wiceprezesi, Sekretarz, Skarbnik, które kieruje bieżącą pracą Zarządu.
2. Zarząd TUTW z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej może zawiesić w czynnościach każdego członka Zarządu z uzasadnionych powodów. Zawieszenie członka Zarządu następuje na skutek uchylania się od wykonywania przyjętych na siebie obowiązków bez stosownego usprawiedliwienia.
Członkowi Zarządu, który został zawieszony w czynnościach przysługuje w ciągu 30 dni prawo złożenia odwołania do walnego zebrania członków.
3. Do kompetencji Zarządu należy:
a. Reprezentowanie TUTW na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
b. Przygotowywanie i realizowanie programu działania TUTW.
c. Podejmowanie uchwał o członkostwie w krajowych i międzynarodowych organizacjach.
d. Prowadzenie spraw członkowskich.
e. Uchwalanie wpisowego i składki członkowskiej.
f. Kierowanie bieżącą pracą TUTW.
g. Zawieranie umów o pracę i umów-zlecenia w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
h. Uchwalanie wszelkich regulaminów wewnętrznych oraz instrukcji organizacyjnych.
i. Ustalanie planów działalności i budżetu TUTW.
j. Zarządzanie majątkiem i funduszami TUTW.
k. Opracowywanie preliminarzy, programów i sprawozdań budżetu.
l. Przyjmowanie w poczet członków zwyczajnych i wspierających następuje w drodze uchwały Zarządu.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa.
5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby nie rzadziej, jak jeden raz na kwartał.
6. Do reprezentowania TUTW na zewnątrz, do ważności oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań majątkowych TUTW upoważnionych jest dwóch członków Prezydium Zarządu działających wspólnie:
a. Prezesa lub Wiceprezesa.
b. Sekretarza lub Skarbnika.

§ 19

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym TUTW.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 (trzech) członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być wybierany do innych organów władzy TUTW.
4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa bądź podległości z tytułu zatrudnienia z członkiem Zarządu TUTW.
5. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. Kontrola bieżącej pracy TUTW i przedstawianie Zarządowi wniosków z kontroli
oraz żądanie sprawozdania z ich realizacji.

                b. Składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na walnym zebraniu członków.
c. Kontrola co najmniej raz w roku akademickim całokształtu działalności statutowej gospodarki finansowej TUTW zgodnie z obowiązującymi przepisami.

                d. Występowanie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania członków.
7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 20

1. W przypadku zmniejszenia się składu organów TUTW wymienionych w §15. pkt.1 podpunkt a, b, c w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze dokooptowania.
2. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu,
z tym że liczba dokooptowanych nie może być większa niż połowa składu organu.
3. Dokooptowani członkowie organów TUTW podlegają zatwierdzeniu na najbliższym
walnym zebraniu członków.

Rozdział V
Majątek TUTW

§ 21

1. Majątek TUTW mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłami majątku TUTW są:
a. Wpływy ze składek członkowskich i wpisowego.
b. Darowizny, spadki, zapisy.
c. Wpływy z ofiarności publicznej.
d. Dotacje, subwencje i granty.
e. Środki z różnego rodzaju funduszy.
f. Wykreślony.
g. Dochody z majątku TUTW.
3. Pozyskane źródła majątku przeznaczone zostają na realizację celów statutowych.
4. Środki pieniężne niezależnie od źródeł pochodzenia mogą być przechowywane na koncie TUTW albo lokowane w sposób wskazany przez Zarząd.

§ 22

WYKREŚLONY

§ 23

Gospodarkę finansową TUTW prowadzi się według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie TUTW

§ 24

Uchwalenie, zmiana Statutu lub rozwiązanie TUTW następuje w drodze uchwały walnego zebrania członków, podjętej większością 2/3 liczby głosów obecnych na zebraniu członków.

§ 25

W przypadku rozwiązania Uniwersytetu Trzeciego Wieku:
1. Majątek przeznacza się na cel określony w uchwale ostatniego walnego zebrania.
2. Likwidatorami Uniwersytetu Trzeciego Wieku są członkowie ostatniego Zarządu.
3. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Rozdział VII
Przepisy końcowe

§ 26

1. Traci moc Statut TUTW z dnia 08.02.2006r.
2. Statut TUTW uchwalony na walnym zebraniu w dniu 14.05.2018 r. wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
3. TUTW działa na podstawie:
a. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku. Prawo o stowarzyszeniach
(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami).
b. Niniejszego Statutu.

TUTW

Stowarzyszenie Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Toruniu jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, posiadającym osobowość prawną, a szczegółowe cele i zasady
jego funkcjonowania określa statut. Działalność Uniwersytetu oparta jest na dobrowolnej i społecznej
aktywności członków, a finansowana jest głównie ze składek członkowskich.

Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku w zakresie naukowym i organizacyjnym współpracuje
z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu na podstawie zawartego porozumienia.

Podstawowymi celami działania TUTW jest rozwijanie sprawności intelektualnej i fizycznej oraz podnoszenie
komfortu życia ludzi starszych poprzez ich wszechstronną aktywizację.

Realizując te cele, Uniwersytet organizuje wykłady, dyskusje, lektoraty językowe, naukę obsługi komputera,
zespoły twórcze, zajęcia sportowo-rekreacyjne, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne, imprezy kulturalne
i integracyjne. Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku umożliwia również integrację członków ze środowiskiem
lokalnym poprzez współpracę swoich wolontariuszy z instytucjami, organizacjami i osobami indywidualnymi.

Pracami Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku kieruje 10-osobowy Zarząd, a jego członkowie sprawują
swoje funkcje społecznie. Realizując cele statutowe Uniwersytetu, Zarząd przygotowuje i realizuje program
działania.

W sprawach programowych TUTW organem opiniodawczo-doradczym jest Rada Programowa, powoływana przez Zarząd. W TUTW działa również Rada Słuchaczy, która ma na celu zapewnienie stałego kontaktu między Zarządem a słuchaczami oraz włączenie szerszej grupy słuchaczy w życie Uniwersytetu.

  

Historia powstania TUTW

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Toruniu powstał dzięki inicjatywie grupy ludzi rozumiejących znaczenie
tej instytucji dla środowiska osób starszych. Mgr Bogumiła Szyplińska, ówczesna zastępca dyrektora
Wojewódzkiego Zespołu Opieki Społecznej w Toruniu, mgr Krystyna Szot oraz mgr Mirosław Kilian to osoby,
które przekonały ówczesne władze do idei powstania Uniwersytetu, doprowadziły do powołania grupy inicjatywnej,
wpisania Uniwersytetu do rejestru stowarzyszeń oraz zarejestrowania go przez sąd.

Intensywne przygotowania do realizacji pomysłu utworzenia w Toruniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku
podjęto z początkiem 1987 roku. Udział w Międzynarodowym Kongresie Uniwersytetów Trzeciego Wieku
w Warszawie w 1987 roku oraz w Ogólnopolskim Zjeździe UTW w Lublinie w 1988 roku, kontakty z prezesem
Polskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Warszawie oraz z Łódzkim UTW doprowadziły
grupę inicjatorów w czerwcu 1988 roku do rozmowy z prof. dr hab. Janem Głuchowskim, prorektorem UMK,
na temat powstania w Toruniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W październiku tego samego roku doszło do spotkania przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego,
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Służby Zdrowia i Opieki Społecznej, Medycznego Studium Zawodowego
oraz Spółdzielni Inwalidów im. Kilińskiego, którego efektem było uchwalenie wniosku o powstaniu TUTW
oraz uzgodnienie projektu statutu.
Wniosek ten wpłynął do Urzędu Wojewódzkiego i w dniu 16 listopada 1988 roku Toruński Uniwersytet
Trzeciego Wieku został wpisany do rejestru stowarzyszeń i związków Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu.

W lutym 1989 roku zawarto porozumienie o współpracy między UMK i Toruńskim Uniwersytetem
Trzeciego Wieku, a dr hab. Andrzej Kaleta z Katedry Socjologii został powołany na pełnomocnika ds. współpracy
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Toruńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

Pierwsze Walne Zebranie Członków odbyło się 6 kwietnia 1989 roku i właśnie ta data wyznacza początek
działalności Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W tym historycznym Walnym Zebraniu odbywającym się w Bibliotece Głównej UMK uczestniczyło
64 członków stowarzyszenia, a wykład inauguracyjny pt. „Uniwersytety trzeciego wieku potrzebą naszych czasów”
wygłosiła prof. Halina Szwarc, propagatorka idei UTW w Polsce i założycielka pierwszego polskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Warszawie.

Na pierwszym Walnym Zebraniu Członków TUTW ukonstytuował się Zarząd,
a na jego czele jako Prezes stanął dr hab. Andrzej Kaleta.

W okresie działalności TUTW zmieniały się osoby kierujące Uniwersytetem, ale od początku
niezmienna jest zasada, że jest to pracownik naukowy UMK. Po upływie dwóch kadencji, w listopadzie 1995 roku. Prezesem Zarządu TUTW został prof. dr hab. Włodzimierz Wincławski, który kierował Uniwersytetem również dwie kadencje. W listopadzie 2001 roku zmienił go na tej funkcji prof. dr hab. Gabriel Wójcik, aby następnie w 2004 roku przekazać prezesurę drowi Tomaszowi Szlendakowi. W grudniu 2007 roku Walne Zebranie Członków wybrało kolejny Zarząd TUTW, na którego czele stanęła  dr Elżbieta Watanabe z Katedry Etnologii UMK.
W kadencji 2010-2013 Uniwersytetem kierował dr hab.Krzysztof Piątek, prof. UMK,
kierownik Zakładu Polityki Społecznej, natomiast
od marca 2014 roku Prezesem Zarządu została dr hab.Lucyna Stetkiewicz, adiunkt w Instytucie Socjologii UMK.


Składy osobowe Zarządu i Komisji Rewizyjnej
od początku działalności Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku:


I kadencja (lata 1989–1992)

Zarząd     

Prezes            Andrzej  Kaleta
Wiceprezes     Bogumiła Szyplińska
Wiceprezes     Ludomira Rakowicz
Sekretarz        Krystyna Szot
Skarbnik         Antoni  Stark
Członkowie      Izabella Warszawska
                      Stanisław Kużel
                      Stefan Trawiński
                      Roch Gumiński
                      Ludwik Ziółkowski
                      Urszula Wysocka

Komisja rewizyjna
Przewodniczący   Andrzej Stypa
Zastępca             Regina Krymska
Członkowie          Irena Siuda
                          Zofia Urbańska
                          Bożena Gumińska 


II kadencja (lata 1992–1995)

Zarząd     

Prezes            Andrzej Kaleta
Wiceprezes     Ludomira Rakowicz
Wiceprezes     Bogumiła Szyplińska
Sekretarz        Piotr Wełnicki
Skarbnik         Felicja Nerczuk
Członkowie      Bożena Sekutowicz
                      Barbara Czerwińska
                      Jerzy Lewandowski
                      Krystyna Cymerska
                      Helena Zakrzewska

Komisja rewizyjna
Przewodniczący      Andrzej Stypa
Zastępca                  Zofia Urbańska
Członek                    Eugenia Grunwald 


III kadencja (lata 1995–1998)

Zarząd     
Prezes            Włodzimierz Wincławski
Wiceprezes     Barbara  Czerwińska
Sekretarz        Teresa  Beszczyńska
Skarbnik         Barbara  Baranowa
Z-ca                Zofia Wyczyńska
Członkowie      Krystyna Cymerska
                      Zofia Urbańska
                      Anna Błażewicz-Dobucka

Komisja rewizyjna
Przewodniczący    Andrzej Stypa
Zastępca               —
Członek                 —


IV kadencja (lata 1998–2001)

Zarząd
Prezes           Włodzimierz   Wincławski
Wiceprezes    Daniela Szymańska
Wiceprezes    Barbara Czerwińska
Sekretarz       Anna Błażewicz-Dobucka
Skarbnik         Barbara  Warta
Z-ca               Krystyna Więckowska
Członkowie     Halina Wojtaś
                      Krystyna Cymerska
                      Stefania Sieracka
                      Elżbieta Rynkowska
                      Zofia Pośpieszyńska

Komisja  rewizyjna
Przewodnicząca   Eugenia Grunwald
Zastępca              Irena Glon
Członek               Wiktoria Skonieczna


V kadencja (lata 2001–2004)

Zarząd
Prezes            Gabriel  Wójcik
Wiceprezes     Barbara  Czerwińska
Sekretarz        Barbara  Warta
Skarbnik         Genowefa  Sitkowska
Z-ca                Barbara Osowska
Członkowie      Halina Wojtaś
                      Włodzimierz Rogalski
                      Stefania Sieracka
                      Krystyna Cymerska
                      Elżbieta Rynkowska

Komisja  rewizyjna
Przewodnicząca   Eugenia Grunwald
Zastępca             Teresa Myślińska
Członek               Lilianna Weber


VI kadencja (lata 2004-2007)

Zarząd                                                               

Prezes           Tomasz  Szlendak
Wiceprezes    Katarzyna Anna Kaszuba
Wiceprezes    Zdzisław  Gumkowski
Sekretarz        Krystyna  Błaszkiewicz
Zastępca        Stanisława Zielińska
Skarbnik         Emilia  Kruszewska
Zastępca        Mirosława Grajkowska
Członkowie     Maria Górska
                     Anna Jarońska
                     Barbara Klonowska
                     Krystyna Lenska

Komisja  rewizyjna
Przewodnicząca    Genowefa Sitkowska
Zastępca               Eugenia Grunwald
Członkowie           Krystyna Garczyńska
                            Elżbieta Janiszewska
                            Barbara Osowska


VII kadencja (lata 2007-2010)

Zarząd
Prezes          Elżbieta  Watanabe
Wiceprezes   Krystyna  Błaszkiewicz
Wiceprezes   Katarzyna Anna Kaszuba
Sekretarz       Lidia Królikowska
Skarbnik        Zofia Walkowska
Członkowie    Anna Jarońska
                     Krystyna Lenska
                     Jerzy Mierzejewski
                     Maria Nowakowska
                     Stanisława Zielińska

Komisja  rewizyjna
Przewodnicząca  Genowefa Sitkowska
Członkowie         Genowefa Kręciszewska-Kreczman
                          Krystyna Bukowska


VIII kadencja (lata 2010-2014)

Zarząd
Prezes                Krzysztof Piątek

Wiceprezes         Lidia Królikowska
Wiceprezes         Katarzyna Anna Kaszuba
Sekretarz            Gabriela Bołądź
Skarbnik              Illona Olszewska
Członkowie          Krystyna Lenska
                           Maria Nowakowska
                           Zofia Walkowska
                           Teresa Wasilewska
                           Maria Wojdyła

Komisja rewizyjna
Przewodnicząca   Anna Kułakowska
Członkowie          Danuta Pawłowska
                           Dorota Stefańska


 IX kadencja (lata 2014-2017)

Zarząd
Prezes                Lucyna Stetkiewicz
Wiceprezes         Lidia Królikowska
Wiceprezes         Krystyna Kuras
Sekretarz            Maria Wojdyła
Skarbnik             Gabriela Bołądź
Członkowie          Krystyna Lenska
Maria Nowakowska
Zofia Walkowska
Teresa Wasilewska
Wojciech Buss

Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca              Anna Kułakowska
Z-ca Przewodniczącej      Danuta Pawłowska
Sekretarz                        Dorota Stefańska


 IX kadencja (lata 2014-2017)

Zarząd
Prezes                Lucyna Stetkiewicz
Wiceprezes         Lidia Królikowska
Wiceprezes         Krystyna Kuras
Sekretarz            Maria Wojdyła
Skarbnik             Gabriela Bołądź
Członkowie          Krystyna Lenska
Maria Nowakowska
Zofia Walkowska
Teresa Wasilewska
Wojciech Buss

Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca              Anna Kułakowska
Z-ca Przewodniczącej      Danuta Pawłowska
Sekretarz                        Dorota Stefańska

 

 

   

Rada Programowa

Prof. dr hab. Włodzimierz Wincławski – przewodniczący
Instytut Socjologii UMK

Prof. dr hab. Andrzej Kaleta
Instytut Socjologii UMK

Prof. dr hab. Tomasz Szlendak
Instytut Socjologii UMK

Prof. dr hab. Gabriel Wójcik
Zakład Klimatologii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemii UMK

Prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska
Collegium Medicum UMK

Prof. dr hab. Krzysztof Piątek
Instytut Socjologii UMK 

Dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec Prof.UMK
Wydział Nauk Pedagogicznych UMK
                                                                                                                                                                                                                                             

Komisja rewizyjna

Anna Kułakowska   –  Przewodnicząca  Komisji
Danuta Pawłowska –  Zastępca
Dorota Stefańska    –  Członek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.