Category Archives: O TUTW


ZADANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU TUTW

   dr Agnieszka Furmańska-Maruszak  •  Prezes Zarządu TUTW:

nadzoruje i koordynuje prace Zarządu TUTW, reprezentuje TUTW na zewnątrz, prowadzi ważniejsze uroczystości TUTW, koordynuje prace sekcji naukowej, dba o naukowo-edukacyjny wymiar działalności TUTW, służy pomocą w rozwiązywaniu konfliktów.

 K. Wójcik kopia   Krystyna Wójcik •  Wiceprezes ds organizacyjnych TUTW:

organizuje pracę TUTW – zebrania Zarządu, zebrania z Kierownikami sekcji, ważniejsze wydarzenia TUTW, koordynuje pracę członków Zarządu, odpowiada za zmiany organizacyjne TUTW. Kieruje sekcją języków obcych i sekcją komputerową – pozyskuje lektorów, organizuje ich pracę, przygotowuje plan zajęć oraz rozliczenie za wykonaną pracę; ściśle współpracuje z wiceprezesem ds. programowych; wykonuje inne działania na rzecz TUTW.

     Hanna Osińska  •  Wiceprezes ds programowych TUTW:

wspólnie z kierownikami sekcji przygotowuje program TUTW, współpracuje z mediami; wraz z członkami Zarządu przygotowuje program artystyczny na ważne wydarzenia TUTW; współpracuje z Wojtkiem Buss – pisze sprawozdania z wydarzeń TUTW oraz komunikaty na stronę internetową.

    Danuta Polarek •  Sekretarz TUTW:

sporządza protokoły i uchwały ze wszystkich spotkań Zarządu, jako kierownik biura odpowiada za dokumentację biurową, prowadzi korespondencję, przyjmuje pocztę i nią zarządza, zaopatruje biuro TUTW w materiały biurowe. Organizuje spotkania okolicznościowe TUTW.

 MARIANNA   Marianna Fordońska •  Skarbnik TUTW:

odpowiada za stan finansów TUTW, prowadzi wykaz słuchaczy TUTW, współpracuje z księgową – przygotowuje budżet, czuwa nad prawidłowym gospodarowaniem funduszami, sprawdza terminowość wpłat składek członkowskich; odpowiada za korespondencję w sprawach finansowych.

 WOJ 1010   Wojciech Buss  •  Członek Zarządu TUTW:

współpracuje z Hanną Osińską – prowadzi stronę internetową; fotografuje ważne wydarzenia TUTW, zdjęcia wraz ze sprawozdaniem oraz komunikaty umieszcza na stronie internetowej; przygotowuje prezentacje multimedialne na prelekcje TUTW; współpracuje z sekcją wydawniczą – składa do druku „Trzecią Młodość”; opiekuje się komputerami biura i sali językowej; archiwizuje dokumentację działalności TUTW na stronie internetowej.

   Maria Kowalczewska  •  Członek Zarządu TUTW:

kierowniczka sekcji ds. projektów – wyszukuje projekty, opracowuje dostosowując do danej sekcji, po zatwierdzeniu przez właściwy organ, monitoruje przebieg, następnie go rozlicza.
 
 DSCN3299   Maria Nowakowska • Członek Zarządu TUTW:

kierowniczka sekcji turystyki krajowej i zagranicznej – organizuje wyjazdy zarówno krajowe jak i zagraniczne; kierowniczka sekcji teatralnej – pisze scenariusze, nadzoruje pracami nad przygotowaniem spektaklu; kierowniczka sekcji  wydawniczej – redaktor naczelna czasopisma „Trzecia Młodość”, zbiera materiały do druku, czuwa nad prawidłowością prac, pozyskuje fundusze na wydanie „Trzeciej Młodości”; prowadzi prelekcje nt. ważnych postaci ze świata kultury i nauki.

   Maria Wojdyła  •  Członek Zarządu TUTW:

kierowniczka sekcji kultury i nauki: współpracuje z różnymi instytucjami pozyskując prelegentów – ludzi ze świata kultury i sztuki na spotkania swojej sekcji; zajmuje się rezerwacją sal na zajęcia i spotkania okolicznościowe TUTW.

WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU PRACUJĄ SPOŁECZNIE

TUTW

Stowarzyszenie Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Toruniu jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, posiadającym osobowość prawną, a szczegółowe cele i zasady
jego funkcjonowania określa statut. Działalność Uniwersytetu oparta jest na dobrowolnej i społecznej
aktywności członków, a finansowana jest głównie ze składek członkowskich.

Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku w zakresie naukowym i organizacyjnym współpracuje
z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu na podstawie zawartego porozumienia.

Podstawowymi celami działania TUTW jest rozwijanie sprawności intelektualnej i fizycznej oraz podnoszenie
komfortu życia ludzi starszych poprzez ich wszechstronną aktywizację.

Realizując te cele, Uniwersytet organizuje wykłady, dyskusje, lektoraty językowe, naukę obsługi komputera,
zespoły twórcze, zajęcia sportowo-rekreacyjne, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne, imprezy kulturalne
i integracyjne. Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku umożliwia również integrację członków ze środowiskiem
lokalnym poprzez współpracę swoich wolontariuszy z instytucjami, organizacjami i osobami indywidualnymi.

Pracami Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku kieruje 10-osobowy Zarząd, a jego członkowie sprawują
swoje funkcje społecznie. Realizując cele statutowe Uniwersytetu, Zarząd przygotowuje i realizuje program
działania.

W sprawach programowych TUTW organem opiniodawczo-doradczym jest Rada Programowa, powoływana przez Zarząd. W TUTW działa również Rada Słuchaczy, która ma na celu zapewnienie stałego kontaktu między Zarządem a słuchaczami oraz włączenie szerszej grupy słuchaczy w życie Uniwersytetu.

  

Komisja rewizyjna

Anna Kułakowska   –  Przewodnicząca  Komisji
Danuta Pawłowska –  Zastępca
Dorota Stefańska    –  Członek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.