Category Archives: O TUTW


Zarząd

   dr Agnieszka Furmańska-Maruszak  •  Prezes Zarządu

 K. Wójcik kopia   Krystyna Wójcik •  Wiceprezes ds organizacyjnych

     Hanna Osińska  •  Wiceprezes ds programowych

    Danuta Polarek •  Sekretarz 

 MARIANNA   Marianna Fordońska •  Skarbnik

 WOJ 1010   Wojciech Buss  •  Członek (prowadzenie strony internetowej)

   Maria Kowalczewska  •  Członek
 
 DSCN3299   Maria Nowakowska • Członek

   Maria Wojdyła  •  Członek

TUTW

Stowarzyszenie Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Toruniu jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, posiadającym osobowość prawną, a szczegółowe cele i zasady
jego funkcjonowania określa statut. Działalność Uniwersytetu oparta jest na dobrowolnej i społecznej
aktywności członków, a finansowana jest głównie ze składek członkowskich.

Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku w zakresie naukowym i organizacyjnym współpracuje
z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu na podstawie zawartego porozumienia.

Podstawowymi celami działania TUTW jest rozwijanie sprawności intelektualnej i fizycznej oraz podnoszenie
komfortu życia ludzi starszych poprzez ich wszechstronną aktywizację.

Realizując te cele, Uniwersytet organizuje wykłady, dyskusje, lektoraty językowe, naukę obsługi komputera,
zespoły twórcze, zajęcia sportowo-rekreacyjne, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne, imprezy kulturalne
i integracyjne. Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku umożliwia również integrację członków ze środowiskiem
lokalnym poprzez współpracę swoich wolontariuszy z instytucjami, organizacjami i osobami indywidualnymi.

Pracami Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku kieruje 10-osobowy Zarząd, a jego członkowie sprawują
swoje funkcje społecznie. Realizując cele statutowe Uniwersytetu, Zarząd przygotowuje i realizuje program
działania.

W sprawach programowych TUTW organem opiniodawczo-doradczym jest Rada Programowa, powoływana przez Zarząd. W TUTW działa również Rada Słuchaczy, która ma na celu zapewnienie stałego kontaktu między Zarządem a słuchaczami oraz włączenie szerszej grupy słuchaczy w życie Uniwersytetu.

  

Komisja rewizyjna

Anna Kułakowska   –  Przewodnicząca  Komisji
Danuta Pawłowska –  Zastępca
Dorota Stefańska    –  Członek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.