Statut

Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie o nazwie Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Toruniu, zwane dalej w skrócie TUTW, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, które nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 2

1. TUTW jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiada osobowość prawną.

§ 3

1. Siedzibą TUTW jest miasto Toruń.
2. Terenem działania TUTW jest województwo kujawsko-pomorskie.
3. Czas trwania TUTW jest nieograniczony.

§ 4

1. TUTW współpracuje, w zakresie naukowym i organizacyjnym z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu na mocy zawartego porozumienia.

§ 5

1. TUTW prowadzi działalność statutową na rzecz swoich członków opartą na pracy społecznej.
2. Do prowadzenia szczególnego zakresu prac TUTW może zatrudniać pracowników i wolontariuszy.

§ 6

1. TUTW może używać odznak, pieczęci i emblematów na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
2. TUTW ma prawo wydawania legitymacji członkowskich.

Rozdział II
Cele i środki działania TUTW

§ 7

Celem TUTW jest:

1. Prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo-turystycznej dla osób starszych i niepełnosprawnych.
2.Włączanie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej.
3. Dążenie do podnoszenia poziomu intelektualnego i komfortu życia ludzi starszych poprzez wszechstronną aktywizację społeczną.
4. Upowszechnianie wiedzy gerontologicznej.
5. Szerzenie współpracy między uniwersytetami trzeciego wieku w kraju i za granicą.
6. Podejmowanie działań rehabilitacyjnych i profilaktycznych dla starszych osób niepełnosprawnych.

§ 8

TUTW realizuje swoje cele przez:
1.
Prowadzenie wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych oraz zajęć w zespołach twórczych i sekcjach tematycznych.
2. Organizowanie wycieczek i innych form działalności turystyczno- krajoznawczej.
3. Prowadzenie zajęć ruchowych i rehabilitację zdrowotną.
4. Prowadzenie działalności informacyjnej, oświatowej i wydawniczej.
5. Organizowanie konferencji i sesji naukowych oraz szkoleń i spotkań tematycznych.
6. Współdziałanie z organami samorządowymi i instytucjami zajmującymi się problematyką osób w trzecim wieku.
7. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi w celu realizacji zadań na rzecz osób w trzecim wieku.

8.Udział w badaniach naukowych, zwłaszcza z zakresu gerontologii, geriatrii, socjologii, psychologii i pedagogiki.
9. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów TUTW.

Rozdział III
Prawa i obowiązki członków

§ 9

1. Członkowie TUTW dzielą się na:
a. Członków zwyczajnych.
b. Członków honorowych.
c. Członków wspierających.
2. Członkiem zwyczajnym może być obywatel Polski zamieszkały na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego w wieku emerytalnym, przedemerytalnym i nie pozbawiony praw publicznych.
3. Maksymalna liczba członków zwyczajnych uzależniona jest od możliwości organizacyjnych i lokalowych TUTW, które określa Zarząd.
4. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w realizacji celów TUTW.

5. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna, która zadeklaruje określone świadczenia materialne lub rzeczowe na rzecz TUTW. Członkowie wspierający mogą brać udział w działaniach TUTW osobiście lub przez upełnomocnionego przedstawiciela.

§ 10

1. Osoba ubiegająca się o członkostwo zwyczajne składa Zarządowi deklarację przystąpienia do stowarzyszenia oraz wpłaca wpisowe i roczną składkę członkowską.

2. Osoba fizyczna i prawna ubiegająca się o członkostwo wspierające składa Zarządowi pisemne oświadczenie woli oraz ustala z Zarządem formę i rodzaj wspierania stowarzyszenia.

3. Członkostwo honorowe nadawane jest uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu.

§ 11

1. Członkowie zwyczajni TUTW zobowiązani są do:
a. Uczestnictwa w realizacji celów TUTW zmierzającego do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania TUTW.

b. Przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów TUTW.
c. Regularnego opłacania składek.
d. Regulowania innych obowiązujących świadczeń zgodnie z uchwałami podjętymi przez Zarząd.

2. Członkowie zwyczajni TUTW mają prawo do:
a. Korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego.
b. Brania udziału we wszystkich formach działalności TUTW.
c. Wnioskowania w sprawach dotyczących celów i środków działania TUTW.
d. Posiadania legitymacji członkowskiej TUTW.

3. Członkowie honorowi TUTW korzystają ze wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym, a ponadto zwolnieni są z opłacania składki członkowskiej.

4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym.
Udział w działaniach TUTW członków wspierających określa § 9 pkt. 5.

§ 12

1. Ustanie członkostwa w TUTW następuje przez:
a. Skreślenie z listy członków.
b. Wykluczenie z TUTW.

§ 13

1. Skreślenie z listy członków TUTW następuje w przypadku:
a. Pisemnej rezygnacji z członkostwa złożonej Zarządowi.
b. Śmierci członka.

2. Wykluczenie z TUTW następuje uchwałą Zarządu w przypadku:
a. Działalności sprzecznej z postanowieniami statutu oraz uchwałami organów TUTW.
b. Zalegania z opłatą składki członkowskiej przez 1 (jeden) rok akademicki bez podania usprawiedliwienia.
c. Utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.
3. Zarząd na wniosek zainteresowanego członka TUTW w przypadku jego długotrwałej choroby, wyjazdu lub innych okoliczności o charakterze osobistym może zawiesić członka TUTW w jego prawach i obowiązkach na okres nie dłuższy niż 1 rok.
4. Ustanie członkostwa wspierającego w TUTW następuje przez:
a. Dobrowolne wystąpienie ze stowarzyszenia.
b. Zaprzestanie działalności wspierającej.
c. Utratę osobowości prawnej.
d. Śmierć członka będącego osobą fizyczną.

§ 14

1. Od uchwały Zarządu o skreśleniu bądź wykluczeniu z TUTW, członkowi w ciągu 30 dni przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym zwyczajnym w Walnym Zebraniu Członków.
2. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie wykluczenia bądź skreślenia jest ostateczna.

Rozdział IV
Organa TUTW

§ 15

1. Organami TUTW są:
a. Walne Zebranie Członków.
b. Zarząd.
c. Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja organów władzy TUTW trwa 3 (trzy) lata.
3. Wybór do organów władzy odbywa się w głosowaniu jawnym.
4. Zarząd może powołać Radę Programową, jako organ doradczy określając jej skład oraz zakres działania.

§ 16

1. Najwyższym organem władzy TUTW jest Walne Zebranie Członków, które może być zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej raz w roku jako zebranie sprawozdawcze, a raz na trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze. Zawiadamiając wszystkich członków o jego terminie, miejscu i porządku obrad na 14 dni przed datą zebrania poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie Członków jest ważne gdy uczestniczy w nim co najmniej 10% ogółu członków TUTW.
a. W przypadku braku wymaganego minimum 10 % ogółu członków TUTW zwołuje się Walne Zebranie Członków w drugim terminie, tego samego dnia, po upływie 15 minut. Zebranie w drugim terminie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na zebraniu członków TUTW.

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a. Z własnej inicjatywy.
b. Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej.
c. Na pisemny wniosek co najmniej ¼ liczby członków zwyczajnych TUTW, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku lub podjęcia uchwały w tym przedmiocie.

§ 17

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a. Wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
b. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
c. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
d. Nadawanie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu.
e. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków.
f. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków TUTW.
g. Uchwalanie zmian Statutu.
h. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania się TUTW.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a. Członkowie zwyczajni i honorowi z głosem stanowiącym.
b. Członkowie wspierający i zaproszeni goście z głosem doradczym.

§ 18

1. W skład Zarządu wchodzi od 5 /pięciu/ do 10 /dziesięciu/ osób, nie więcej jednak niż 10 osób. Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu wybiera Prezydium Zarządu w składzie: Prezes, 2 Wiceprezesi, Sekretarz, Skarbnik, które kieruje bieżącą pracą Zarządu.
2. Zarząd TUTW z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej może zawiesić w czynnościach każdego członka Zarządu z uzasadnionych powodów. Zawieszenie członka Zarządu następuje na skutek uchylania się od wykonywania przyjętych na siebie obowiązków bez stosownego usprawiedliwienia.
Członkowi Zarządu, który został zawieszony w czynnościach przysługuje w ciągu 30 dni prawo złożenia odwołania do Walnego Zebrania Członków.
3. Do kompetencji Zarządu należy:
a. Reprezentowanie TUTW na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
b. Przygotowywanie i realizowanie programu działania TUTW.
c. Podejmowanie uchwał o członkostwie w krajowych i międzynarodowych organizacjach.
d. Prowadzenie spraw członkowskich.
e. Uchwalanie wpisowego i składki członkowskiej.
f. Kierowanie bieżącą pracą TUTW.
g. Zawieranie umów o pracę i umów-zlecenia w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
h. Uchwalanie wszelkich regulaminów wewnętrznych oraz instrukcji organizacyjnych.
i. Ustalanie planów działalności i budżetu TUTW.
j. Zarządzanie majątkiem i funduszami TUTW.
k. Opracowywanie preliminarzy, programów i sprawozdań budżetu.
l. Przyjmowanie w poczet członków zwyczajnych i wspierających następuje w drodze uchwały Zarządu.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa.
5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby nie rzadziej, jak jeden raz na kwartał.
6. Do reprezentowania TUTW na zewnątrz, do ważności oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań majątkowych TUTW upoważnionych jest dwóch członków Prezydium Zarządu działających wspólnie:
a. Prezesa lub Wiceprezesa.
b. Sekretarza lub Skarbnika.

§ 19

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym TUTW.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 (trzech) członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być wybierany do innych organów władzy TUTW.
4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa bądź podległości z tytułu zatrudnienia z członkiem Zarządu TUTW.
5. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. Kontrola bieżącej pracy TUTW i przedstawianie Zarządowi wniosków z kontroli
oraz żądanie sprawozdania z ich realizacji.

b. Składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków.
c. Kontrola co najmniej raz w roku akademickim całokształtu działalności statutowej gospodarki finansowej TUTW zgodnie z obowiązującymi przepisami.

d. Występowanie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 20

1. W przypadku zmniejszenia się składu organów TUTW wymienionych w §15. pkt.1 podpunkt a, b, c – w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze dokooptowania.
2. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu, z tym że liczba dokooptowanych nie może być większa niż połowa składu organu.
3. Dokooptowani członkowie organów TUTW podlegają zatwierdzeniu na najbliższym
Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział V
Majątek TUTW

§ 21

1. Majątek TUTW mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłami majątku TUTW są:
a. Wpływy ze składek członkowskich i wpisowego.
b. Darowizny, spadki, zapisy.
c. Wpływy z ofiarności publicznej.
d. Dotacje, subwencje i granty.
e. Środki z różnego rodzaju funduszy.
f. Wykreślony.
g. Dochody z majątku TUTW.
3. Pozyskane źródła majątku przeznaczone zostają na realizację celów statutowych.
4. Środki pieniężne niezależnie od źródeł pochodzenia mogą być przechowywane na koncie TUTW albo lokowane w sposób wskazany przez Zarząd.

§ 22

1. Gospodarkę finansową TUTW prowadzi się według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie TUTW

§ 23

1. Uchwalenie, zmiana Statutu lub rozwiązanie TUTW następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 liczby głosów obecnych na zebraniu członków.

§ 24

1. W przypadku rozwiązania Uniwersytetu Trzeciego Wieku:
a. Majątek przeznacza się na cel określony w uchwale ostatniego Walnego Zebrania.
b. Likwidatorami Uniwersytetu Trzeciego Wieku są członkowie ostatniego Zarządu.
c.  Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Rozdział VII
Przepisy końcowe

§ 25

1. Zmiany Statutu TUTW uchwalone na Walnym Zebraniu w dniu 14.05.2018 r. wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. TUTW działa na podstawie:
a. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami).
b. Niniejszego Statutu.