Zajęcia

Zajęcia w sekcjach przeznaczone są wyłącznie dla członków TUTW, posiadających legitymacje
z aktualnie opłaconymi składkami.

Uczestnicy zajęć są obowiązani okazać legitymację na prośbę prowadzącego zajęcia
lub osoby upoważnionej przez Zarząd.


Regulamin odpłatnych imprez TUTW

Regulamin zawiera:

I. Zasady ogólne

II. Zasady kwalifikacji

III. Uprawnienia i obowiązki opiekuna.

IV. Obowiązki uczestnika imprezy

V. Finansowanie imprez

VI. Dokumentacja i rozliczenie imprezy

VII.Ochrona danych osobowych

VIII. Załączniki.

 

I. Zasady ogólne

 

1.TUTW realizuje cele statutowe, aktywizacji społecznej swoich słuchaczy, podejmując różnorodne formy działania

w obszarach takich jak:

a/ rekreacyjno-rehabilitacyjne: turnusy rehabilitacyjne,

b/ krajoznawczo-turystyczne: wycieczki piesze, autokarowe (także zagraniczne)

c/ towarzysko-rozrywkowe: ogniska, biesiady okazjonalne, świąteczne,

d/ kulturalno-artystyczne: wyjścia do teatrów, filharmonii, opery i muzeów,

e/ promocja osiągnięć: udziały w konkursach, wernisażach i festiwalach

f/ literackich: autorskie wydawnictw

2.Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb słuchaczy, ich

stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

3.Słuchacze niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach

i imprezach, organizatorzy tych wycieczek i imprez powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych

potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

4.W organizowaniu form działalności, o której mowa TUTW może współdziałać z innymi podmiotami, których

przedmiotem jest działalność kulturalno – rozrywkowa, krajoznawstwo i turystyka rehabilitacja oraz działalność

edukacyjna.

 

II. Zasady kwalifikacji

 

1.W krajowych i zagranicznych wycieczkach, turnusach rehabilitacyjnych oraz imprezach kulturalnych i

towarzyskich mogą brać udział przede wszystkim słuchacze TUTW, a w miarę wolnych miejsc ich bliscy.

2.Bliscy, towarzyszący słuchaczowi TUTW, mogą brać udział w wycieczkach i turnusach rehabilitacyjnych

oraz imprezach kulturalnych i towarzyskich w przypadku wolnych miejsc.

3.Zgłoszenia chętnych do udziału w wycieczce/imprezie przyjmowane są przez opiekuna w miejscu i

czasie przez niego wyznaczonym.

4.Zgłoszenia dokonywane są osobiście, drogą telefoniczną lub droga mailową.

5.Słuchacz TUTW podaje w zgłoszeniu numer legitymacji, imię i nazwisko, oraz telefon kontaktowy.

6.Po zakończeniu zbierania zgłoszeń, opiekun sporządza podstawową i rezerwową listę uczestników

wycieczki/turnusu rehabilitacyjnego, imprezy towarzyskiej i kulturalnej/. Listy uczestników imprez,

(podstawowe i rezerwowe) w formie określonej w załączniku do regulaminu, przesyłane są drogą elektroniczną

do wglądu Zarządu TUTW, celem weryfikacji przez Skarbnika TUTW.

7.Osoby zakwalifikowane na liście podstawowej zobowiązane są do dokonania wpłaty kosztów uczestnictwa

i dodatkowego ubezpieczenia w terminie wyznaczonym w regulaminie imprezy. Brak wpłaty w tym terminie uważany jest

za rezygnację z udziału.

8.W przypadku niemożności wzięcia udziału w imprezie przez uczestnika figurującego na liście osób

zakwalifikowanych, zobowiązany jest on do niezwłocznego pisemnego poinformowania opiekuna, nie później niż miesiąc

przed imprezą/wycieczką, itd./, celem powiadomienia osób z listy rezerwowej i przesunięcia ich na listę podstawową.

9.Jeżeli niemożność wzięcia udziału w imprezie przez zakwalifikowanego uczestnika została zgłoszona do opiekuna

w sposób umożliwiający mu podjęcie kroków przewidzianych w pkt. 8, uczestnik może starać się o zwrot wpłaty

w terminie czternastu dni od daty odbycia się imprezy na pisemną prośbę zainteresowanego z podaniem konta na które

należy przekazać pieniądze.

10.W przypadku organizowania wyjazdu przez organizatora zewnętrznego, rezygnacja i wypłata zaliczki będzie

uzależniona od regulaminu organizatora zewnętrznego /biura podróży/.

11.Zwrot wpłaconej kwoty następuje w przypadku gdy organizator, sanatorium czy ośrodek rehabilitacyjny zwrócił

wpłaconą zaliczkę.

12.W pozostałych przypadkach zwrot wpłaty może nastąpić tylko wtedy, gdy miejsce uczestnika zostanie

wykorzystane przez inną osobę. 

 

III. Organizacja imprez. Uprawnienia i obowiązki opiekuna wycieczki.

 

1.Zarząd TUTW powierza funkcję kierownika wycieczki, turnusu rehabilitacyjnego, imprezy kulturalno – rozrywkowej

i towarzyskiej Opiekunowi Sekcji.

2.Kierownik wycieczki/imprezy odpowiada za współpracę z organizatorem w zakresie jej przebiegu i podejmuje

jednoosobowo wszystkie decyzje dotyczące jej organizacji.

3.Opracowuje program, harmonogram i regulamin wycieczki lub imprezy.

Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym

zakresie.

4.Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia wspólnie z organizatorem warunki do ich

przestrzegania.

5.Opiekun turnusu/wycieczki, imprezy/ zwolniony zostaje z ponoszenia kosztów pobytu lub uczestnictwa, jednakże

ponosi koszty ubezpieczenia NW.

6.Koszty uczestnictwa lub pobytu opiekuna ponosi organizator, a zwolnienie z opłat Opiekuna nie wpływa na

zwiększenie opłaty przypadającej na poszczególnego uczestnika.

7.Zbiórka uczestników odbywa się w terminie i miejscu wskazanym przez Opiekuna imprezy.

8.Uczestnicy wycieczki i wyjazdu na turnus rehabilitacyjny zajmują miejsca w autobusie po stwierdzeniu przez

opiekuna wycieczki, że znajdują się na liście uczestników oraz że mają opłaconą na bieżąco składki członkowskie

TUTW.

9.W celu stwierdzenia tożsamości uczestnik wycieczki zobowiązany jest do okazania opiekunowi wycieczki dowodu

osobistego, w przypadku wycieczek krajowych i do krajów UE, albo paszportu w przypadku innych wycieczek

zagranicznych.

10.W trakcie podróży na miejsce docelowe opiekun ustala, po konsultacji z przewodnikiem i kierowcą autobusu,

miejsce i termin zbiórki przed odjazdem powrotnym, jak również ostateczną godzinę odjazdu autobusu z miejsca

zbiórki po zakończeniu pobytu. O terminie i miejscu zbiórki, jak również o porze odjazdu, opiekun powiadamia

wszystkich uczestników pobytu przed dotarciem do miejsca jej rozpoczęcia.

11.Odjazd autobusu następuje o wyznaczonej godzinie. Opiekun może przesunąć termin wyjazdu jedynie

w wypadkach losowych /np. warunki atmosferyczne nie pozwalające na wyjazd w terminie, choroba lub wypadek 

uczestnika, zgubienie się/.

12.Organizator wycieczki/imprezy nie odpowiada za bagaż uczestnika /skradziony, zniszczony, zagubiony/ w trakcie

trwania wycieczki czy imprezy jeżeli nie jest to z winy organizatora.

13.Uczestnik turnusu, wycieczki, imprezy ma prawo zgłaszać uzasadnione reklamacje związane z realizacją programu,

zakwaterowaniem, wyżywieniem do kierownika wycieczki, w ostateczności do Zarządu TUTW.

14.Organizator ma prawo podczas trwającej wycieczki do wprowadzenia zmian w układzie programu i kolejności

realizacji poszczególnych jego punktów wynikających z bieżących okoliczności (z przyczyn pogodowych lub innych

zagrażających zdrowiu, itp.) pod warunkiem ich realizacji na nie zmienionym poziomie.

15.Organizator zastrzega sobie prawo do potrącenia kwoty 200 zł ( tj. kosztów transportu, ubezpieczenia

i przewodnika) w przypadku rezygnacji uczestnika wycieczki w terminie krótszym niż 30 dni od daty wyjazdu i nie

zapewnienia innej osoby na swoje miejsce.

 

IV. Obowiązki uczestnika imprez, wycieczek krajowych i zagranicznych

 

1.Uczestnik wycieczki/imprezy/ ma obowiązek stawić się na miejsce zbiórki w wyznaczonym terminie i miejscu.

2.Uczestnik wycieczki/imprezy od chwili rozpoczęcia wycieczki/imprezy ma obowiązek stosować się do wskazówek

kierownika imprezy/wycieczki – pilota i przewodnika.

3.Uczestnik wycieczki ma obowiązek swoje kosztowności /pieniądze, biżuteria, cenne przedmioty/ przechowywać

w sejfie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie, zniszczenie, kradzież, itp., w/w przedmiotów.

4.Uczestnik wycieczki/imprezy jest zobowiązany do pokryciakosztów wyrządzonych przez siebie szkód w miejscu ich

powstania w trakcie trwania wycieczki/imprezy.

5.Uczestnik imprezy/wycieczki musi mieć opłaconą składkę członkowską w danym roku akademickim.

 

V. Finansowanie Imprezy.

 

1.Plan finansowy wycieczki musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika oraz przewidywane

inne koszty organizacyjne uczestników(np. koszty ubezpieczenia, opłaty za wstępy do zwiedzanych obiektów).

2.Plan finansowy musi także określać terminarz i wysokość wpłat zaliczek.

 

VI. Dokumentacja i rozliczenie Imprezy

 

1.Dokumentacja wycieczki, imprezy zawiera:

a/ Umowę (ofertę, zamówienie) zatwierdzone /podpisane/ przez Zarząd TUTW oraz zatwierdzone przez główną księgową

TUTW.

b/ Program, Harmonogram oraz Regulamin wycieczki, wyjazdu, imprezy.

c/ Listę uczestników, /wg załączonych wzorów nr 1 i nr 2 /

d/ Dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki, wyjazdu od następstw nieszczęśliwych wypadków

e/ Preliminarz finansowy wycieczki, wyjazdu, imprezy przewidujący koszty realizacj programu oraz rozliczenie

finansowe wycieczki, wyjazdu, imprezy po jej zakończeniu.

2.Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez TUTW zawiera termin, trasę,miejsce oraz imiona i nazwiska

lub nazwę organizatora.

3.Dokumentacja wycieczki powinna być złożona do zatwierdzenia przez główną księgową/ skarbnika TUTW minimum

14 dni przed jej rozpoczęciem.

4.Rozliczenie wycieczki, wyjazdu, imprezy składa się u Skarbnika TUTW w terminie 14 dni od jej zakończenia.

Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik/opiekun Sekcji.

5.Dowodami finansowymi są:

a/ Lista uczestników, wg. załączonego wzoru, z określeniem daty i wysokości wniesionej przez uczestnika opłaty,

b/ Lista zwrotów wpłaconych kwot dla uczestników, którzy nie wzięli udziału w wycieczce, wyjeździe, imprezie, którym

takowy zwrot jest należny

c/ Rachunki, Faktury (zaliczkowe i końcowe) określające termin i wysokoś zobowiązania TUTW dla organizatora

wycieczki, wyjazdu, imprezy – zgodne zawartą umową, ofertą zamówienia.

 

VII. Ochrona danych osobowych.

 

1.Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników wycieczek/ wyjazdów rehabilitacyjnych, imprez/

 

 

jest Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Toruniu, ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń.

 

 

2.Przetwarzanie odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

 

 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochronyosób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 

 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)oraz ustawy o ochronie

 

 

danych osobowych.

 

 

3.Dane osobowe uczestników wycieczki, wyjazdów rehabilitacyjnych, imprez kulturalno-integracyjnych/ będą

 

 

przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzeniawycieczki/ imprezy, wyjazdu rehabilitacyjnego.

 

 

4.Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędny do udziału w wycieczce/ imprezie.

 

 

Uczestnikom imprez/wycieczek, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo do:

  1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. poprawiania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych.

5.Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:

 

 

     a) imię i nazwisko

 

 

     b) adres e-mail

 

 

     c) numer telefonu

 

 

   d) PESEL lub datę urodzenia ( dane niezbędne do ubezpieczenia).

 

 

6.Uczestnik wycieczki/imprezy zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o terminie

 

 

wyjazdu/imprezy.

 

 

7.Uczestnikom imprezy/wycieczki przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

 

 

Osobowych.

 

 

8.Organizator oświadcza, iż dane uczestników wycieczki/imprezy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

 

 

i nie będą poddawane profilowaniu.

 

 

9.Dane uczestników wycieczki/imprezy nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów

 

 

przewidzianych przepisami prawa.

 

 

10.Dane uczestników wycieczki/imprezy będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych

 

 

celów.

 

VIII. Załączniki wycieczki/ imprezy:

  1. Lista nr 1 /lista podstawowa/
  2. Lista nr 2 /lista rezerwowa/

 Publikacja 30 pażdziernika 2018

 


 

RAMOWY PLAN PRACY SEKCJI TUTW w 2018/2019

 

Sekcja

Opiekun sekcji

Miejsce

Dzień

Godzina

Naukowa

dr Anna Pluskota

UMK Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Chopina 12/18

 

poniedziałek

16.00

Dyskusyjna

Maria Wojdyła
tel. 608 245 256

UMK Wydział Teologiczny
ul. Gagarina 37
AULA MAGNA

 

środa

16.00

Językowa:

– angielski
– niemiecki
– hiszpański
– rosyjski
– włoski
– francuski

Krystyna Wójcik
tamara.wojcik@neostrada.pl

UMK Wydział Teologiczny
ul. Gagarina 37, sala nr. 11

wg odrębnego planu

 

Komputerowa

   

wg odrębnego planu

 

Plastyczna

Urszula Macak
tel. 506 315 648

Barbara Grzelak
tel. 508 187 773

———————

Danuta Trombala
tel. 504 197 559

Henryka Piekarska
tel. 535 060 509

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury
ul. Szpitalna 8

poniedziałek

 

poniedziałek

—————–

czwartek

 

czwartek

10.00

 

11.45

————

10.30

 

13.00

Rękodzieła

 

Gizela Czyż
tel. 603 423 359

UMK Wydział Teologiczny
ul. Gagarina 37, sala 2

wtorek

12.00

Chór

 

Anna Jarońska
tel. 513 387 523

Klub SOBÓTKA
ul. Wojska Polskiego 43/45

czwartek

8.00

Poetycka

Joanna Wrzesińska
tel. 725 085 716

UMK Wydział Teologiczny
ul. Gagarina 37, sala nr.11

raz w miesiącu

wg. uzgodnień

Dyskusyjny Klub Książki

Małgorzata Rosińska

tel. 56 621 08 69

Książnica Kopernikańska,
Filia nr 1
ul. Jęczmienna 23

raz w miesiącu

wg. uzgodnień

Imprez kulturalnych i towarzyskich

 

Zofia Walkowska

zgodnie z programem

   

Turystyki krajowej i zagranicznej

 

Maria Nowakowska
tel. 665 396 340

zgodnie z programem

   

Rehabilitacji
i aktywnego wypoczynku

 

Teresa Wasilewska
tel. 505 738 538

zgodnie z programem

   

Nordic walking

Stanisław Celiński
tel. 667 889 421

Plac Rapackiego,
przy pomniku Piłsudskiego

———————-

Aula UMK

poniedziałek

————–

czwartek

9.30

—————

9.30

Rowerowa

Piotr Kosyl
tel. 669 743 465

Fontanna Cosmopolis

Plac Rapackiego

czwartek

10.00

Gimnastyczna (grupy nie zrzeszone w TUTW)

 

 

 

Fitness Club EWA Małgorzata Julkowska
tel. 502 644 195

Klub KAMELEON
ul. Tuwima 9

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

 

piątek

9.00 i 10.00

9.00 i 15.00

9.00 i 10.00

9.00, 10.00,
i 15.00

9.00, 10.00 i 11.00

Pływacka/
gimnastyka w wodzie

 

 

 

Joanna Bieńkowska
tel. 693 091 942

—————-

Barbara Łazarewicz – Najder
tel. 501 027 904

Basen w Hotelu COPERNICUS
gimnastyka

———————

Basen UMK, ul. Józefa
gimnastyka/pływanie

poniedziałek

środa

————

poniedziałek

środa

12.20

13.10

———-

9.00

10.40

Brydżowa

Barbara Sadkowska
tel. 602 571 048

Klub SOBÓTKA
ul. Wojska Polskiego 43/45

wtorek

czwartek

10.30

10.30

Gra w kanastę

Irena Andruszkiewicz
tel. 663 672 666

Klub SOBÓTKA
ul. Wojska Polskiego 43/45

środa

10.00

Taniec
w kręgu

Irena Petrykowska
tel. 505 268 752

Klub KAMELEON
ul. Tuwima 9

wtorek

środa

17.00

13.00

Hatha joga,
ruch dla seniora

Krystyna Malczewska
tel. 604 502 952

Klub KAMELEON
ul. Tuwima 9

środa

czwartek

11.00

17.00

Teatralna

Maria Nowakowska
tel. 665 396 340

   

wg. uzgodnień

Wolontariat

Wiesława Drapiewska
tel. 662 431 742

     

Rada Słuchaczy

 

Krystyna Nowakowska
tel. 600 059 605