Uchwała nr 16/22

Zarząd TUTW na posiedzeniu 6 października 2022 r. podjął uchwałę o rozwiązaniu Rady Słuchaczy.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz TUTW                                                                          Prezes TUTW
Danuta Polarek                                          dr Agnieszka Furmańska-Maruszak