Drogi studencie – słuchaczu Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Przygotowaliśmy ten przewodnik, aby przybliżyć Ci cele i zadania naszego Uniwersytetu
oraz 
w zwięzłej formie przekazać, jakie masz prawa, a także obowiązki w związku z wstąpieniem
do naszego stowarzyszenia.

Witamy Cię w gronie studentów Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i życzymy,
aby organizowane wykłady, zajęcia i spotkania dawały Ci wiele radości i zadowolenia
oraz miały znaczący wpływ na realizację aktywnego trybu życia.

Przyjęcia nowych członków Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku organizuje raz w roku,
przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego.

Osoba zainteresowana członkostwem w TUTW podpisuje deklarację przystąpienia do stowarzyszenia
i zapoznaje się z jego statutem, a po opłaceniu jednorazowego wpisowego i składki semestralnej
otrzymuje legitymację członkowską.

Taka osoba jest  pełnoprawnym członkiem Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
i zgodnie ze statutem ma prawo wybierać władze TUTW, jak również może być do władz wybrana.

Członek TUTW przystępując do stowarzyszenia, zobowiązuje się uczestniczyć w realizowaniu celów
Uniwersytetu oraz przestrzegać postanowień statutu i uchwał organów stowarzyszenia.
Członek ma prawo brać udział we wszystkich formach działalności Uniwersytetu,
jak również zgłaszać swoje propozycje dotyczące planów działania i udoskonalania TUTW.

Zgodnie ze statutem jednym z podstawowych obowiązków każdego członka jest bieżące opłacanie
składek członkowskich.

Zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres jednego roku bez podania przyczyny
powoduje wykluczenie z członkostwa uchwałą Zarządu, zgodnie z § 13 pkt 2 statutu.

W przypadku długotrwałej choroby, wyjazdu lub innych okoliczności o charakterze osobistym
na pisemny wniosek zainteresowanego  Zarząd TUTW może zawiesić członka w jego prawach
i obowiązkach na okres nie dłuższy niż jeden rok, na podstawie § 13   pkt 3 statutu.
Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem semestru, o którego zawieszenie członek się ubiega.

Słuchacze TUTW na początku każdego semestru otrzymują plan pracy z dokładnym wyszczególnieniem
zajęć w sekcjach. Korzystanie z wykładów i zajęć w większości sekcji zainteresowań jest bezpłatne,
jednakże niektóre zajęcia są opłacane przez słuchaczy (np. lektoraty,  nauka obsługi komputera,
plastyka, gimnastyka, basen, wyjazdy, imprezy).

Podstawą udziału we wszystkich zajęciach organizowanych w Uniwersytecie jest legitymacja
członkowska TUTW z opłaconą za bieżący semestr składką członkowską.

Przy zapisie na wszelkie imprezy i zajęcia należy bezwzględnie okazywać legitymację członkowską. 
Wszelkie sprawy członkowskie i organizacyjne słuchacze załatwiają w Biurze TUTW. 
 
Biuro Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mieści się w Toruniu przy ul.Gagarina 37, 
pokój nr 14 i obsługuje słuchaczy dwa razy w tygodniu w dniach i godzinach ustalonych przez Zarząd.