Category Archives: Przewodnik słuchacza


KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)oraz ustawą

 

o ochronie danych osobowych, Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Toruniu, informuje Pana/Panią, że:

 

 

 

 1.Administratorem przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych jest: Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

 w Toruniu, ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń.

 

 

 

 2.Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu

 

 Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

 

 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

 

 dyrektywy 95/46/WE (RODO) celem uzyskania członkostwa w TUTW oraz dokumentowania wydarzeń i promocji

 

 TUTW.

 

 

 

 3.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne w celu uzyskania członkostwa

 

 w TUTW oraz dokumentowania wydarzeń i promocji TUTW

 

.

 4.Dane osobowe przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż jest to celowe z uwagi na uczestnictwo w TUTW

 

.

 5.Dane osobowe nie będą przekazywane do innych państw i organizacji międzynarodowych ani użyte do profilowania.

 

 

 

 6.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora, członkowie organów

 

 Administratora, podmioty dostarczające lub utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, podmioty i osoby świadczące

 

 usługi ubezpieczeniowe, podmioty i osoby świadczące usługi turystyczne, organy uprawnione do otrzymywania danych

 

 osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

 

 

 7.Posiada Pan/Pani prawo do:

 

 

a.żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

 

 

b.wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

 

 

c.cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego

 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

 

8.Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego

 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

 

Publikacja 10 października 2018

 


 

Drogi studencie – słuchaczu Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Przygotowaliśmy ten przewodnik, aby przybliżyć Ci cele i zadania naszego Uniwersytetu
oraz 
w zwięzłej formie przekazać, jakie masz prawa, a także obowiązki w związku z wstąpieniem
do naszego stowarzyszenia.

Witamy Cię w gronie studentów Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i życzymy,
aby organizowane wykłady, zajęcia i spotkania dawały Ci wiele radości i zadowolenia
oraz miały znaczący wpływ na realizację aktywnego trybu życia.

Przyjęcia nowych członków Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku organizuje raz w roku,
przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego.

Osoba zainteresowana członkostwem w TUTW podpisuje deklarację przystąpienia do stowarzyszenia
i zapoznaje się z jego statutem, a po opłaceniu jednorazowego wpisowego i składki semestralnej
otrzymuje legitymację członkowską.

Taka osoba jest  pełnoprawnym członkiem Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
i zgodnie ze statutem ma prawo wybierać władze TUTW, jak również może być do władz wybrana.

Członek TUTW przystępując do stowarzyszenia, zobowiązuje się uczestniczyć w realizowaniu celów
Uniwersytetu oraz przestrzegać postanowień statutu i uchwał organów stowarzyszenia.
Członek ma prawo brać udział we wszystkich formach działalności Uniwersytetu,
jak również zgłaszać swoje propozycje dotyczące planów działania i udoskonalania TUTW.

Zgodnie ze statutem jednym z podstawowych obowiązków każdego członka jest bieżące opłacanie
składek członkowskich.

Zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres jednego roku bez podania przyczyny
powoduje wykluczenie z członkostwa uchwałą Zarządu, zgodnie z § 13 pkt 2 statutu.

W przypadku długotrwałej choroby, wyjazdu lub innych okoliczności o charakterze osobistym
na pisemny wniosek zainteresowanego  Zarząd TUTW może zawiesić członka w jego prawach
i obowiązkach na okres nie dłuższy niż jeden rok, na podstawie § 13   pkt 3 statutu.
Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem semestru, o którego zawieszenie członek się ubiega.

Słuchacze TUTW na początku każdego semestru otrzymują plan pracy z dokładnym wyszczególnieniem
zajęć w sekcjach. Korzystanie z wykładów i zajęć w większości sekcji zainteresowań jest bezpłatne,
jednakże niektóre zajęcia są opłacane przez słuchaczy (np. lektoraty,  nauka obsługi komputera,
plastyka, gimnastyka, basen, wyjazdy, imprezy).

Podstawą udziału we wszystkich zajęciach organizowanych w Uniwersytecie jest legitymacja
członkowska TUTW z opłaconą za bieżący semestr składką członkowską.

Przy zapisie na wszelkie imprezy i zajęcia należy bezwzględnie okazywać legitymację członkowską. 
Wszelkie sprawy członkowskie i organizacyjne słuchacze załatwiają w Biurze TUTW. 
 
Biuro Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mieści się w Toruniu przy ul.Gagarina 37, 
pokój nr 14 i obsługuje słuchaczy dwa razy w tygodniu w dniach i godzinach ustalonych przez Zarząd.